Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
Số văn bản 3406
Ký hiệu KH-UBND
Ngày ban hành 22/08/2011
Người ký Võ Đại
Trích yếu Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Ninh Thuận
Phân loại Công văn
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
43/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT 31/12/2011 Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Y tế : Hướng dẫn việc cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT 31/12/2011 Thông tư liên tịch hướng dẫn cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
514/2011/QĐ-UBND 30/12/2011 Quyết định Ban hành quy định chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và miễn, giảm đối với người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh
24/2011/TT-BVHTTDL 30/12/2011 Thông tư quy định về tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng cá nhân, tập thể tham gia phòng, chống bạo lực gia đình; đối tượng, điều kiện, cơ quan hoàn trả thiệt hại về giá trị tài sản cho người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình
51/2011/QĐ-UBND 30/12/2011 Điều chỉnh mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống trong Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lào Cai quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của UBND tỉnh Lào Cai
5837/QĐ-UBND-NC 29/12/2011 Về việc ban hành Đề án "tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015
5845/QĐ-UBND-NC 29/12/2011 Về việc ban hành Đề án "Nâng cao hiệu quả xóa bỏ các địa bàn phức tạp về ma túy ở Nghệ An giai đoạn 2011-2015"
82/KH-BCĐ 29/12/2011 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh Hà Nam
82/KH-BCĐ 29/12/2011 Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh Hà Nam
3837/BNN-KTHT 28/12/2011 Về việc tăng cường kiểm tra, xóa bỏ diện tích tái trồng cây chứa chất ma túy niên vụ 2011-2012
4368/QĐ-UBND 28/12/2011 Quyết định phê duyệt kinh phí Tổ chức cuộc thi "Tình nguyện viên với công tác tuyên truyền, tư vấn phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2011"
4381/2011/QĐ-UBND 28/12/2011 Phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản giai đoàn 2011-2020 của Chính phủ và Nghị quyết HĐND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020
122/2011/NĐ-CP 27/12/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
192/2011/TT-BTC 26/12/2011 Thông tư Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
8983/UBND-DTMN 26/12/2011 Về việc tổng kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2011 và xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2012
9059/VPCP-KGVX 21/12/2011 Về việc xây dựng báo cáo quốc gia về AIDS (báo cáo UNGASS)
1356/QĐ-UBND 19/12/2011 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Kon Tum
2406/QĐ-TTg 18/12/2011 Ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015
8971/VPCP-KGVX 16/12/2011 Về việc chuẩn bị tổng kết công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2011 và xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2012
32/KH-UBND 15/12/2011 Kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015