Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
Số văn bản 3406
Ký hiệu KH-UBND
Ngày ban hành 22/08/2011
Người ký Võ Đại
Trích yếu Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Ninh Thuận
Phân loại Công văn
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
11/2012/QĐ-UBND 08/02/2012 Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và định mức biên chế của các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục và Lao động xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
133/TB-VPCP 06/02/2012 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị toàn quốc về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
1427/QĐ-TTg 06/02/2012 Phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011 - 2015
626/VPCP-KGVX 04/02/2012 Về việc báo cáo định kỳ chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
158/2012/QĐ-UBND 04/02/2012 Quyết định số 158/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bắc Kạn : Về việc sửa đổi nội dung Quyết định số: 832/2010/QĐ/UBND ngày 20 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh về việc quy định các chế độ trợ cấp cho người nghiện ma túy, người bán dâm bị bắt buộc đưa vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Bắc Kạn
139/UBND-VX 03/02/2012 Về việc tiếp tục tài trợ Dự án phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam giai đoạn 3
27/TB/TW 02/02/2012 Thông báo Kết luận của Ban Bí thư về việc sơ kết chỉ thị 54-CT/TW, ngày 30-11-2005 của Ban Bí thư (khoá IX) về "Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới"
06/KH-BCĐ 20/01/2012 Kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2012 của tỉnh Thanh Hóa
05/KH-BCĐ 20/01/2012 Kế hoạch phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2012 của tỉnh Thanh Hóa
268/BHXH-BCĐ 19/01/2012 Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2012 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC 19/01/2012 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập
2287/BHXH-TT 19/01/2012 Về việc tổ chức "Tháng hành động phòng, chống ma túy"
03 /2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTB&XH 19/01/2012 Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ về học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên các dân tộc rất ít người theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015
268/BHXH-BCĐ 19/01/2012 Kế hoạch phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2012
10/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH 19/01/2012 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
75/QĐ-UBND 11/01/2012 Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy năm 2011
01/CTr-LĐLĐ 09/01/2012 Chương trình hoạt động phòng, chống ma túy, tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong công nhân, viên chức, lao động năm 2012
25/QĐ-VPCP 09/01/2012 Quyết định Danh sách thành viên Tổ Chuyên gia giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
19/QĐ-LĐTBXH 09/01/2012 Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện giai đoạn 2012 - 2015
15/QĐ-UBND 06/01/2012 Quyết định về việc công nhận xã không có tệ nạn ma túy năm 2011 tỉnh Bắc Giang