Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
Số văn bản 73
Ký hiệu 2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/05/2018
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
317/LĐTBXH-PCTNXH 21/03/2011 Báo cáo kết quả Đề án Cai nghiện tạo việc làm sau cai giai đoạn 2006-2010
735/QĐ-UBND 21/03/2011 Về việc quy định đối tượng được miễn đóng góp tiền ăn, mức chi và thời gian trợ cấp cho người nghiện ma túy, người bán dâm, chữa trị, cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động và Xã hội Khánh Hòa
735/QĐ-UBND 21/03/2011 Về việc quy định đối tượng được miễn đóng góp tiền ăn, mức chi và thời gian trợ cấp cho người nghiện ma túy, người bán dâm, chữa trị, cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động và Xã hội Khánh Hòa
19/2011/NĐ-CP 21/03/2011 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi
735/QĐ-UBND 21/03/2011 Về việc quy định đối tượng được miễn đóng góp tiền ăn, mức chi và thời gian trợ cấp cho người nghiện ma túy, người bán dâm, chữa trị cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục-Lao động và Xã hội
1316/QĐ-UBND 18/03/2011 Quyết định về việc phê duyệt Đề án “Bảo vệ, chăm sóc và phát triển trẻ em vùng dân tộc, vùng khó khăn trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015”
73/TB-UBND-NC 10/03/2011 Kết luận của Phó Chủ tịch uBND tỉnh tại phiên họp BCĐ phòng, chống tội phạm, phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2010, xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2011
1139/BYT-UBQG50 04/03/2011 Triển khai Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2011
247/QĐ-UBND 03/03/2011 Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban quản lý Dự án phòng, chống HIV/AIDS cho Thanh niên tỉnh Bắc Ninh
04 /2011/TT-BLĐTBXH 25/02/2011 Quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội
04/TT-BLĐTBXH 25/02/2011 Quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội
17/2011/NĐ-CP 22/02/2011 Nghị định số 17/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Bổ sung, sửa tên chất, tên khoa học đối với một số chất thuộc Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ và Nghị định số 163/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001
9/QĐ-PCAIDSMTMD 18/02/2011 Về việc thành lập Tổ chuyên gia giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về công tác phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm
09/QĐ-PCAIDSMTMD 18/02/2011 Quyết định số 09/QĐ-PCAIDSMTMD của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm : Về việc thành lập Tổ chuyên gia giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về công tác phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm
770/UBND-VX 17/02/2011 Về việc thực hiện quy trình cai nghiện ma túy theo Thông tư số 412011/TTLT-BLĐTBXH-BYT
08/2011/QĐ-UBND 16/02/2011 Về việc quy định số lượng cán bộ và mức thù lao hàng tháng của người trực tiếp chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
16/TB-VPCP 16/02/2011 Thông báo số 16/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng,chống tệ nạn ma túy, mại dâm
16/TB-VPCP 16/02/2011 Thông báo số 16/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng,chống tệ nạn ma túy, mại dâm
358/LĐTBXH-BVCSTE 10/02/2011 V/v Hướng dẫn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2011
10/KH-BCĐ40 08/02/2011 Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy" trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015