Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm và làm việc tại Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo
Số văn bản 420
Ký hiệu TB-VPCP
Ngày ban hành 21/12/2012
Người ký Nguyễn Hữu Vũ
Trích yếu Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm và làm việc tại Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Phân loại Thông báo
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1083/VPCP-KGVX 20/02/2009 Công văn số 1083/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2008
1083/VPCP-KGVX 20/02/2009 Công văn số 1083/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2008
18/2009/NĐ-CP 18/02/2009 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
01/2009/QĐ-UBND 18/02/2009 Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo về phòng, chống tội phạm, phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
05/2009/TT-BLĐTBXH 17/02/2009 Thông tư hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo Quyết định 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ
05/2009/TT-BLĐTBXH 17/02/2009 Thông tư hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Cơ sở hõ trợ nạn nhân theo Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ
06/2009/QĐ-UBND 17/02/2009 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Y tế
05/2009/QĐ-UBND 16/02/2009 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
142/QĐ-UBND 16/01/2009 Về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy năm 2010
350/TB-VPCP 31/12/2008 Thông báo số 350/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp về công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
350/TB-VPCP 31/12/2008 Thông báo số 350/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp về công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
55/2008/QĐ-BYT 30/12/2008 Quyết định số 55/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế
173/2008/QĐ-TTG 25/12/2008 Quyết định số 173/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy định áp dụng các biện pháp cần thiết đáp ứng yêu cầu về thuốc kháng HIV trong trường hợp khẩn cấp
30/CT-UBND 24/12/2008 Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009
72/2008/QĐ-TTG 19/12/2008 Quyết định số 72/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc bổ sung Quyết định số 108/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 - 2010
165/QĐ-TTG 11/12/2008 Quyết định số 165/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới
165/2008/QĐ-TTg 11/12/2008 Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới
125/2008/NĐ-CP 11/12/2008 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2003/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2003 về quy định và hướng dẫn việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục
172/2008/QĐ-TTG 09/12/2008 Quyết định số 172/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc bổ sung Quyết định số 108/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 - 2010
8333/VPCP-KGVX 04/12/2008 Công văn số 8333/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v chuẩn bị nội dung Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2008