Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội Bộ LĐTB&XH vừa ban hành quyết định về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ LĐTB&XH.
Bổ sung phòng, chống Lao vào UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Đó là thông tin được đưa ra tại Công văn số 2045/VPCP-KGVX ngày 15/3 của Văn phòng Chính phủ.
Hướng dẫn can thiệp lạm dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn can thiệp lạm dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine nhằm giúp các cán bộ y tế và nhân viên xã hội có các kiến thức và hiểu biết về can thiệp cho những người lạm dụng loại ma túy này.
Sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu thống kê về phòng, chống ma tuý Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 13/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy.
Nâng cao hiệu quả Chương trình điều trị nghiện bằng thuốc Methadone Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành liên quan nâng cao hiệu quả Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.