Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc Bộ LĐTB&XH vừa ban hành văn bản hợp nhất số 1866/VBHN-BLĐTBXH quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Thay đổi thành viên UBQG phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
Thay đổi thành viên UBQG phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
Thẩm quyền cấp, điều chỉnh chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm HIV Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BYT quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp...
Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội Bộ LĐTB&XH vừa ban hành quyết định về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ LĐTB&XH.