Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố Hải Phòng

Thứ hai 19/12/2011 16:30

1.    Trưởng ban:

- Ông Lê Khắc Nam: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng.

2.    Phó trưởng ban:

- Ông Phan Trọng Khánh: Giám đốc Sở Y tế;

- Ông Dương Tự Trọng: Phó Giám đốc Công an thành phố;

- Bà Lê Thị Đài: Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Ông Nguyễn Văn Tạo: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng.

3. Các thành viên

- Ông Nguyễn Trọng Thai: Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố;

- Bà Nguyễn Thị Thương Huyền: Phó Giám đốc Sở Tài chính;

- Bà Vũ Thị Tâm: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư;

- Ông Đào Trọng Lễ: Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Bà Đào Khánh Hà: Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ông Lại Đình Ngọc: Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Bà Vũ Thị Phương Vinh: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Nguyễn Bình Minh: Phó Giám đốc Sở Công thương;

- Bà Ninh Thị Hoãn: Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

- Ông Đinh Công Toản: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

- Ông Hoàng Xuân Sơn: Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ;

- Ông Nguyễn Đức Hạnh Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng;

- Ông Nguyễn Văn Hưng: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố;

- Ông Trần Quang Tường: Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng;

- Bà Vũ Thị Kim Liên: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố;

- Ông Phạm Xuân Di: Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố;

- Ông Nguyễn Đức Xóm: Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố.