Quảng Bình ban hành quy chế hoạt động Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm

Thứ hai 05/10/2020 17:00

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh (gọi tắt là Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh).

Theo đó, Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập nhằm giúp UBND tỉnh kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh có Đội trưởng (là Trưởng phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội và Bình đẳng giới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), 02 Đội phó và thành viên thuộc các sở, ngành: Công an tỉnh, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội. Các thành viên của Đội kiểm tra làm việc theo chế độ kiêm nhiệm (trong và ngoài giờ hành chính).

Thành viên Đội kiểm tra liên ngành 178 được UBND tỉnh cấp Thẻ kiểm tra, được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ trong khi thi hành nhiệm vụ. Việc quản lý sử dụng Thẻ kiểm tra và vũ khí, công cụ hỗ trợ thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Thủ trưởng các cơ quan có cán bộ tham gia Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ do Đội phân công. Trường hợp cần thiết phải thay đổi thành viên Đội kiểm tra liên ngành 178 thì Thủ trưởng cơ quan quản lý cán bộ, công chức làm văn bản báo cáo cơ quan thường trực (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp quản lý các hoạt động thường xuyên của Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động và báo cáo UBND tỉnh.

Huyền Linh