Thế nào là Khu dân cư, xã, phường, thị trấn “An toàn về an ninh, trật tự”?

Thứ sáu 03/04/2020 12:27

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Theo đó, việc xét duyệt, công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” được thực hiện mỗi năm một lần, áp dụng với những trường hợp có đăng ký tham gia và có hồ sơ đề nghị xét duyệt đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Việc xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” phải bảo đảm chính xác, công khai, dân chủ và đúng quy định.

Dự thảo quy định, khu dân cư được công nhận “An toàn về an ninh, trật tự” khi đạt đủ 5 tiêu chí sau:

1. Đầu năm, Chi bộ có nghị quyết, khu dân cư có đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; 100% hộ gia đình thường xuyên sinh sống trên địa bàn đăng ký tham gia xây dựng khu dân cư “An toàn về an ninh, trật tự”.

2. Triển khai, thực hiện đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

3. Không để xảy ra một trong các trường hợp sau: a- Hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; b- Hoạt động phá hoại các mục tiêu, công trình kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng; c- Tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật; d- Có hoạt động tôn giáo gây phức tạp về an ninh, trật tự; e- Hoạt động ly khai, đòi tự trị; f- Mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân; g- Khiếu kiện đông người gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.

4. Thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác ở khu dân cư, bao gồm: a- Kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác so với năm trước; b- Không để xảy ra tội phạm nghiêm trọng và không có công dân của khu dân cư phạm tội nghiêm trọng trở lên; c- Không có tụ  điểm phức tạp về trật tự xã hội; không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội; người mắc tệ nạn xã hội (nếu có) phải được kịp thời phát hiện; thực hiện hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đối tượng về an ninh, trật tự ở khu dân cư; d- Không để xảy ra một trong các trường hợp: Cháy, nổ, tai nạn giao thông, tai nạn lao động nghiêm trọng trở lên.

5. Thành viên lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của của khu dân cư hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tiêu chí xã, phường, thị trấn “An toàn về an ninh, trật tự”

Dự thảo cũng quy định, xã, phường, thị trấn được công nhận “An toàn về an ninh, trật tự” khi đạt đủ các tiêu chí sau:

1. Đầu năm, Đảng ủy có nghị quyết; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có Kế hoạch về bảo đảm an ninh, trật tự; có đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; có  ít nhất 01 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Đạt các tiêu chí quy định tại tiêu chí 2, 3 và mục a, b, d tiêu chí 4 khu dân cư “An toàn về an ninh, trật tự”; không phát sinh tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; thực hiện đầy đủ các nội dung công tác quản lý, giáo dục các loại đối tượng về an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở theo phân công, phân cấp.

3. Công an xã, phường, thị trấn và lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự  ở cơ sở đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” trở lên (nếu trong diện bình xét danh hiệu thi đua); không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

4. Có 70% trở lên số khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý  được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Nhật Thy