Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma tuý

Thứ hai 08/07/2019 09:01

Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Văn bản hợp nhất Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy và Quyết định số 13/2019/QĐ-TTg ngày 27/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg.

Ảnh minh họa

Theo đó, thông tin thống kê về phòng, chống ma tuý bao gồm các báo cáo và số liệu thống kê về phòng, chống ma túy.

Thông tin thống kê về phòng, chống ma túy được hình thành từ các nguồn sau: Thông tin do Bộ Công an thu thập và tổng hợp thông tin thống kê về phòng, chống ma túy từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện; thông tin do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện; thông qua các hoạt động quản lý khác của Nhà nước.

Chỉ tiêu thống kê về phòng, chống ma túy bao gồm các chỉ tiêu thống kê quốc gia về phòng, chống ma túy và các chỉ tiêu khác thuộc lĩnh vực phòng, chống ma túy được áp dụng thống nhất trong cả nước và bao gồm các nhóm chính sau: Nhóm chỉ tiêu về người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện; nhóm chỉ tiêu về tội phạm và đấu tranh chống tội phạm về ma túy; nhóm chỉ tiêu về diện tích trồng và xóa bỏ trồng cây có chứa chất ma túy trái phép; nhóm chỉ tiêu về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; nhóm chỉ tiêu về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống ma túy;

Nhóm chỉ tiêu về trang bị phương tiện cho lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy bao gồm số phương tiện kỹ thuật, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phương tiện thông tin liên lạc; phương tiện giao thông vận tải; nhóm chỉ tiêu về kinh phí cho công tác phòng, chống ma túy; nhóm các chỉ tiêu khác về phòng chống ma túy (bao gồm hệ thống tổ chức, biên chế làm công tác phòng, chống ma túy; cơ sở vật chất trang bị cho công tác phòng, chống ma túy…).

Hoạt động thống kê, thông tin thống kê về phòng, chống ma túy phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê quy định tại Điều 4 Luật Thống kê; thực hiện chế độ bảo mật số liệu thống kê theo quy định của Luật Thống kê, Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước và Danh mục bí mật của Bộ Công an.

Hoàng Anh