Hà Nội: Triển khai mô hình phòng, chống mại dâm đến 100% xã, phường, thị trấn

Thứ năm 04/07/2019 15:12

Năm 2018, toàn Thành phố mới triển khai 55 đơn vị cấp xã áp dụng mô hình phòng, chống mại dâm thì từ đầu năm 2019 đã triển khai mô hình đến 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Mô hình phòng, chống mại dâm được xây dựng và tổ chức triển khai thí điểm năm 2003 tại 15 xã, phường, thị trấn là các địa bàn có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm, gần bến tàu xe, công viên hoặc có điểm, tụ điểm mại dâm công cộng.

Theo đó, các nội dung được triển khai là: Cấp xã với công tác phòng chống mại dâm; phát động quần chúng nhân dân tích cực phát hiện, tố giác tệ nạn mại dâm; thống kê danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ và người lao động làm việc trong các cơ sở dễ có khả năng phát sinh tệ nạn mại dâm; rà soát, thống kê, phân loại cơ sở kinh doanh dịch vụ và đối tượng đã vi phạm tệ nạn mại dâm; tổ chức, kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về phòng chống mại dâm; giáo dục người vi phạm tệ nạn mại dâm và hỗ trợ việc làm cho người bán dâm; nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn mại dâm.

Đến nay, sau 14 năm triển khai, kết quả cho thấy việc áp dụng Mô hình đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực: Phát huy được vai trò, trách nhiệm của Đảng ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể ở địa phương, huy động được nhiều lực lượng tham gia, nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác phòng, chống mại dâm, giải quyết tốt hơn các tụ điểm, điểm nóng về mại dâm, không để tái phát và phát sinh tụ điểm mới.

Thu Hà