Thanh Hóa: Đa dạng hóa các hình thức điều trị, cai nghiện ma túy

Thứ ba 18/09/2018 14:37

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch về việc thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 5/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.

Điều trị nghiện ma túy. Ảnh Internet

Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; xác định rõ công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội; nâng cao nhận thức, tình thần trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong phòng, chống và cai nghiện ma túy; tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, liên tục của các cấp, các ngành, đoàn thể trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy...

Theo đó, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kế hoạch về công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống và cai nghiện ma túy, đa dạng hóa các hình thức và nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, chú trọng truyền thông qua mạng xã hội về hiểm họa ma túy, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống và cai nghiện ma túy.

Đồng thời, nhân rộng mô hình và phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống và cai nghiện ma túy; nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm quản lý nhà nước của các ngành, tiếp tực rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng chống và cai nghiện ma túy theo hướng bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tăng cường công tác phòng ngừa, áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người có hành vi sử dụng trái phép chất ma tủy, đẩy mạnh công tác cai nghiện tự nguyện, giảm cai nghiện bắt buộc.

Bên cạnh đó, tăng cường các biện pháp đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới và địa bàn trọng điểm, xóa bỏ các điểm nóng về mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tăng cường kiểm các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, trồng cây có chất ma túy. Đẩy mạnh hoạt động  điều tra, phát hiện, kịp thời bắt giữ và truy tố, xét xử nghiêm các tội phạm về ma túy...; rà soát, phân loại, quản lý chặt chẽ người sử dụng, người nghiện ma túy gắn với ứng dụng công nghệ thông tin. Đa dạng hóa các hình thức điều trị cai nghiện ma túy...

Nhật Thy