Hỗ trợ các tổ chức xã hội dân sự nâng cao năng lực phòng, chống AIDS Hiện nay, các nhóm xã hội dân sự hay tổ chức xã hội dân sự đang làm nên một mặt trận mới trong công cuộc chống lại đại dịch AIDS tại Việt Nam. Bởi vì các nhóm này bắt nguồn từ chính cộng đồng, nơi có những nhóm người đang...