Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
30/06/2008 Số đối tượng mại dâm có hồ sơ quản lý chia theo tỉnh/thành phố từ năm 2000 đến năm 2007
678/BC-LĐTBXH 19/06/2008 Tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm (2003-2008)
01/03/2008 Đối tượng nghiện ma túy có hồ sơ quản lý theo địa phương giai đoạn 2000-2007
01/02/2008 Báo cáo Quốc gia lần thứ ba về việc thực hiện tuyên bố cam kết về HIV/AIDS (giai đoạn báo cáo 1/2006 – 12/2007)
30/01/2008 Số đối tượng nghiện ma túy có hồ sơ quản lý theo địa phương từ năm 1998 đến năm 2007
20/01/2007 Bộ Chỉ số theo dõi và đánh giá Chương trình phòng, chống HIV/AIDS Quốc gia
30/06/2006 Số đối tượng nghiện ma túy được dạy nghề chia theo địa phương từ năm 2000 đến năm 2005