Khuynh hướng sử dụng những loại ma túy nguy hiểm Thực tiễn phòng ngừa, đấu tranh cho thấy, việc sử dụng MTTH và chất hướng thần mới (NPS) đã gây ra những hậu quả đáng lo ngại cho người sử dụng, gia đình và cộng đồng. * Những nguy hại khủng khiếp của các loại ma túy mới
Những nguy hại khủng khiếp của các loại ma túy mới Thời gian gần đây, bên cạnh việc giới trẻ thường dùng những loại MTTH, phổ biến như ketamine, methamphetamine, estacy… thì bắt đầu có một bộ phận sử dụng, lạm dụng, sa vào một số loại chất hướng thần mới (NPS), điển hình là nhóm các chất cần sa tổng...
Nâng cao hiệu quả các mô hình phòng, chống ma tuý trong thanh thiếu niên Trước tình hình thanh, thiếu niên bị lôi kéo, mua chuộc tham gia vào tệ nạn ma túy đang có chiều hướng gia tăng, thời gian qua, Đoàn Thanh niên đã có nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về...
Chung tay bảo vệ an ninh, trật tự biên giới Chỉ có thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức phong trào quần chúng nhân dân, tạo được sức mạnh của cả cộng đồng, mới có thể đẩy lùi được tội phạm về ma túy và các tệ nạn xã hội. Đồng thời, quan tâm, đầu...
Phòng, chống tệ nạn xã hội: Tăng cường các giải pháp đồng bộ, có hiệu quả Sau hơn ba thập kỷ thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã xây dựng được cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, từng bước đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa với nhiều thành tựu quan trọng...