Hải Phòng: Hỗ trợ kỹ thuật hướng tới chương trình phòng HIV/AIDS bền vững Hải Phòng vừa phê duyệt Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật hướng tới chương trình phòng HIV/AIDS bền vững tại thành phố Hải Phòng” và Hồ sơ dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài kèm theo.
Dự án VUSTA: Góp phần đạt mục tiêu 90-90-90 và chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030 Giai đoạn 2018-2020, mục tiêu chung mà Dự án VUSTA-Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS hướng tới là tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và tổ chức dựa vào cộng đồng vào phòng, chống HIV/AIDS để góp phần đạt mục tiêu 90-90-90 và...
Tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho người nhiễm HIV/AIDS Gỡ bỏ các rào cản về mặt pháp lý, nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các nhóm chính tiếp cận các dịch vụ dự phòng, điều trị HIV và tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và tổ chức cộng đồng vào công cuộc phòng,...
Nhiều đối tượng đích được hưởng lợi ích từ dịch vụ dự phòng HIV Nhờ thực hiện “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và tổ chức cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS” do Dự án VUSTA-Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS triển khai, 3 nhóm đối tượng đích đã được hưởng nhiều lợi ích tích cực từ...
‘Cánh tay nối dài’ phát hiện nhiễm mới HIV tại Hải Phòng Là nhóm tự lực được Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Hải Phòng và Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS và Dự án bảo vệ tương lai-Chiến lược mới nhằm kiểm soát lây nhiễm HIV trong nhóm thanh niên từ 16-24 tuổi sử dụng ma túy tại Việt Nam...